Wednesday, November 11, 2009


Troy Emery, wild thing, polyurethane, glue, pom poms, glass eyes, 2009

No comments :