Thursday, November 19, 2009


Troy Emery, wild thing, polyurethane, glue, pom poms, glass eyes, 2009

Wednesday, November 11, 2009


Troy Emery, wild thing, polyurethane, glue, pom poms, glass eyes, 2009

Monday, November 2, 2009


Troy Emery, wild thing, polyurethane, glue, pom poms, plastic teeth, glass eyes, 2009