Saturday, August 29, 2009


Troy Emery, wild thing I, polyurethane, glue, pom poms, glass eyes, 2008

No comments :